Проекти и програми

Занимания по интереси

Занимания по интереси  В ОУ “Княз Александър I”  стартираха дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование за учебната 2022 – 2023 година и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. На база проведено анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси …

Занимания по интереси Read More »

Проект Равен достъп до училищното образование в условията на кризи

Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Уважаеми родители и ученици, ОУ “Княз Александър I” – гр. Пловдив  участва в …

Проект Равен достъп до училищното образование в условията на кризи Read More »