График на дейностите за реализиране на училищния план-прием за V клас – от 20.06.2023 г. до 30.06.2023 г.

Уважаеми родители,

  • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Желаещите да се преместят в V клас в ОУ „Княз Александър I“ за учебната 2023-2024 г. трябва да подадат от 20.06.2023 г. до 22.06.2023 г. включително /от 09.00 часа до 16.30 часа/ в сградата на училището на ул. „Хан Кубрат“ № 15, следните документи за участие в класиране:

  1. Заявление по образец – заявлението може да се изтегли от тук и да се попълни предварително или на място в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15.

(Заявлението ще бъде достъпно за изтегляне от 20.06.2023 г. до 22.06.2023 г. вкл. до 16.00 ч.)

        2. Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

Списъците на класираните ученици ще бъдат обявени на 26.06.2023 г. до 16.30 часа на сайта на училището.

  • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.
  1. Класираните ученици трябва задължително да се запишат от родителите  на 27.06.2023 г. или 28.06.2023г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки следните документи в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:

1.1 Писмено заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището.

1.2 Декларации и заявления по образец /получават се при записване/.

Заявлението по т.1.1 може да бъде свалено от сайта на училището от меню „Бланки“ и попълнено предварително. Необходимо е да бъде подписано и от двамата родители.

Ако детето/ученикът се отглежда от един родител е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето/ копие на смъртен акт и/или друго постановление/ решение.

  1. Обявяване на броя на незаетите места след срока на преместване и класиране на следващите по реда на желанията ученици до запълване на свободните места – 29 юни 2023 г. до 16.30 часа на сайта на училището.
  2. Записване на следващите по реда на желанията ученици на 30.06.2023 г. /от 09.00 часа до 13.00 часа/, предоставяйки документите по т. 1.
  3. Учениците от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които не са класирани в V a, V б, V в и V г клас, ще бъдат записани V д, V е и V ж клас без родителите да подават заявления от комисия, опрелена със заповед на директора с членове, класните ръководителите и ЗДУД.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАН-ПРИЕМА В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ДЕЙНОСТ

СРОК

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

МЯСТО И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ

Подаване на заявление за участие в класиране

от 20.06.2023 г. до 22.06.2023 г. включително /от 09.00 часа до 16.30 часа/

1. Заявление по образец.

2. Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

В сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15

Преместване/записване на класираните ученици

На 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/

1. Заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището.

2. Декларации, заявления по образец /получават се при записване в деловодството/

В сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:

Обявяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици до запълване на свободните места

на 29.06.2023 г. до 16.30 часа

 

на сайта на училището:

www.ka1.bg

Записване на следващите по реда на желанията ученици

на 30.06.2023 г. /от 09.00 часа до 13.00 часа/

1. Заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището.

2. Декларации по образец /получават се при записване.

В сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:

  1. Пропусналите обявените срокове имат право за записване в V клас след приключване на кампанията при наличие на свободни места.

С уважение, Комисия за реализиране на училищен план-прием в V клас

Контакт с комисията [email protected]