Срещи с родители

Уважаеми родители,

Във връзка с изпълнение на Годишния план за дейността на ОУ “Княз Александър I” за периода май-юни, Ви информираме, че срещите с родителите ще се проведат присъствено  по дневен ред, както следва и съгласно датиране в табличен вид:

а) успеха и развитието им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване към училищната общност;

б) възможности за развитие – формите за обща подкрепа за личностно развитие на ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети;

в) възникнало проблемно поведение с цел определяне на мерки за преодоляване, допуснати отсъствия.

г) Организационни  формуляри и декларации за учебната 2023/2024 г.

д) Приключване на учебната година 31.05.2023 г.  – организация предаване на удостоверения за завършен клас/ етап 1,2,3 клас

е) Организация Спортен празник – 22.05.2023 г.

ж) Организация 24.05.2023 г.  Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

3) Организация предаване на учебни комплекти чл. 2, ал. 2 от  постановление № 79 от 13 април 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници учебни комплекти.

и) Списък с ваканционна литература за лятната ваканция

к) Списък с учебни помагала за учебна 2023/ 2024 г.      

  • всички УГЦОУД присъстват на срещите с родителите!

 

Дневен ред на срещи с родители за седми клас включват и следните модули:

  1. 1 модул: 18:30 – 19:00 Предстоящи дейности за прием на учениците в организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища и инструктаж изпити от НВО след 7 клас – актова зала, докладва: директор, ЗДУД
  2. 2 модул: 19:10 – 19:45 Възможности за развитие, насочени към всички ученици. Мерки за повишаване на резултатите от обучението на учениците и резултатите от текущи изпитвания, класни стаи, докладва – класен ръководител

клас/паралелка

дата

начален час

кабинет

1.а клас

31.05

18.00

3 каб

1.б клас

31.05

18.00

4 каб

1.в клас

31.05

18.00

5 каб

1.г клас

31.05

18.00

6 каб

2.а клас

03.05

18:00

28. каб.

2.б клас

03.05

18:00

14. каб.

2.в клас

03.05

18:00

16. каб.

2.г клас

03.05

18:00

7. каб.

3.а клас

16.05

18:00

1 Б каб.

3.б клас

16.05

18:00

1 каб.

3.в клас

16.05

18:00

2 каб.

3.г клас

16.05

18:00

3 kaб.

4.а клас

11.05

18:00

15 каб

4.б клас

11.05

18:00

27 каб.

4.в клас

11.05

18:00

29 каб.

4.г клас

11.05

18:00

каб. М1

5.а клас

15.05

18:45

22.каб

5.б клас

15.05

18:45

37А

5.в клас

15.05

18:45

34 каб.

5.г клас

15.05

18:45

36

5.д клас

15.05

18:40

37 б

5.е клас

15.05

18:45

38

5.ж клас

15.05

18:45

8 каб.

6.а клас

15.05

18:45

23 каб.

6.б клас

15.05

18:45

22a

6.в клас

15.05

18:45

37 кабинет

6.г клас

15.05

18:45

30 кабинет

6.д клас

15.05

18:45

31. каб.

6.е клас

15.05

18:45

35 кабинет

6.ж клас

15.05

18:45

9 кабинет

6.з клас

15.05

18:45

19 кабинет

6.и клас

15.05

18:45

12 кабинет

7.а клас

05.06

18:00

актова зала/ класна стая

7.б клас

05.06

18:00

актова зала/ класна стая

7.в клас

05.06

18:00

актова зала/ класна стая

7.г клас

06.06

18:00

актова зала/ класна стая

7.д клас

06.06

18:00

актова зала/ класна стая

7.е клас

06.06

18:00

актова зала/ класна стая

7.ж клас

06.06

18:00

актова зала/ класна стая

Екипът на ОУ “Княз Александър I”