ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 02 ноември 2022

  1. Тема на обучението – „Методиката на обучението по БДП в I – IV клас“
  • Място на провеждането – дистанционно обучение
  • Период на провеждането – 02.11.2022 г.

– 32 академични часа обучение 

  • Начален и краен час – 08.30 – 16.30 часа
  • Наименование на обучителната организация – Русенски университет “Ангел Кънчев” 
  • Брой на педагогическите специалисти – 2