ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 16 октомври 2022

  1. Тема на обучението – „Долекарска помощ“ (вътрешноинституционален дискусионен форум в електронна среда)
  • Място на провеждането – ОУ “Княз Александър I” – в електронна среда  (Google Meet)
  • Период на провеждането – 16.10.2021 г.

– 2 академични часа обучение от разстояние в електронна среда  – 16.10.2022 г.

– 4 академични часа в дистанционна форма – 16.10.2021 г.

  • Начален и краен час – 09.00 – 13.00 часа
  • Наименование на обучителната организация – “Юнивърсъл Скул” ЕООД
  • Брой на педагогическите специалисти – 60