Занимания по интереси

Занимания по интереси

 В ОУ “Княз Александър I”  стартираха дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование за учебната 2022 – 2023 година и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. На база проведено анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности се обобщиха данните и се въведе необходимата информация за 20 търсени и предлагани от училището дейности в електронната платформа.

1. Клуб “Традиции и обичаи”, ръководител г-жа Елена Линева – I клас

2. Клуб “Играя и спортувам”, ръководител г-жа Василка Петрова – I – IV клас

3. Клуб “Спорт в училище I до IV клас ” , ръководител г-н Константин Генов – I-IV клас

4. Клуб “Шахмат”, ръководител г-н Константин Генов – I-IV клас

5. Вокална група “Сладуранчета”, ръководител г-жа Донка Гугова – II клас

6. Вокална група “Сладурана мини”, ръководител г-жа Донка Гугова – III,IV клас

7. Клуб “Родолюбие”, ръководител г-жа Мина Василева – II клас

8. Клуб “Религия и празници”, ръководител г-жа Нели Пиринчева  – II клас

9. Клуб “Вълшебството на книгите”, ръководител г-жа Мариана Аргирова-Жекова  – II клас

10. Клуб “Аз и моята реч”, ръководител г-жа Илиана Николова – IV клас

11. Клуб “Математика за таланти”, ръководител г-жа Надя Доневска – IV клас

12. Клуб “Готови за Кеймбридж”, ръководител г-жа Велислава Димитрова – IV клас

13. Клуб “Изобразително изкуство”, ръководител г-жа Маргарита Герданикова  – I-IV клас

14. Клуб “Шахмат” за V, VI, VII клас, ръководител г-н Константин Генов – V,VI,VII клас

15. Клуб “Аз и природата”, ръководител г-жа Цветана Димчева – VI клас

16. Клуб “Природата и аз”, ръководител г-жа Милена Атанасова – V клас

17. Клуб “Език и култура в англоезичните страни”, ръководител г-жа Мария Згурова – V,VI клас

18. Клуб “Spelling Bee”, ръководител г-жа Пенка Василева – VI клас

19. Клуб “Ние и природата”, ръководител г-н Стратия Тодоров – VI клас

20. Клуб за японски език и култура “Ганбаре”, ръководител г-жа Елена Филипова  – V,VI клас

 

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.”. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

Дигитална креативност

Природни науки

Математика

Технологии

Изкуства и култура

Гражданско образование

Екологично образование и здравословен начин на живот

Спорт

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления “Дигитална креативност”, “Природни науки”, “Математика” и “Технологии” са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.