Подаване на заявления, училищен прием и срокове за записване в 5. клас през учебната 2022/2023 Г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

1.     Желаещите да кандидатстват в V клас за учебната 2022-2023г. трябва да подадат от 20.06.2022 г. до 23.06.2022 г.  вкл. /от 09.00 часа до 16.30 часа/ в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15 ,  следните документи за участие в класиране:

  • Заявление по образец – заявлението се попълва на място в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15 или се изтегля от ТУК
  • Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
  • Копия от документи, удостоверяващи участието на учениците в състезания, олимпиади, школи, групи по интереси, клубове, от областите касаещи видовете паралелки в училището, проведени през учебната 2021 – 2022 г.

2.     Списъците на класираните ученици (чрез входящите номера) ще бъдат обявени на 27.06.2022 г. до 09.00 часа на сайта на училището.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

1.    Класираните ученици трябва задължително да се запишат от родителите  на 27.06.2022г., 28.06.2022г. или 29.06.2022г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки следните документи в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:

  • Писмено заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището

    Заявлението може да бъде свалено от сайта и попълнено предварително. Необходимо е да бъде подписано и от двамата родители.

    Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето.

  • Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
  • Медицински документи от личния лекар /имунизации/ или ксерокопие на страниците от здравната книжка

2.    Обявяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици до запълване на свободните места – 30 юни 2022 г. до 09.00 часа на сайта на училището (чрез входящите номера).

3.  Записване на следващите по реда на желанията ученици на 30.06.2022 г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки документите по т. 1.

4.   Учениците от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които не са класирани в V a, V б, V в и V г клас, ще бъдат записани V д, V е и V ж клас без родителите да подават заявления.

5.  Пропусналите обявените срокове имат право за записване в V клас след приключване на кампанията при наличие на свободни места.

Комисия за прием в V клас, ОУ “Княз Александър I”, гр.Пловдив