Информация за прием в V (Пети) КЛАС за учебната 2022-2023 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ  В V (Пети) КЛАС ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2022 – 2023 Г.

Уважаеми родители,

Оттук може да свалите заявление за участие в състезания по случай „Деня на детето“, които ще се проведат на следните дати:

1. Български език и литература – 4 юни 2022 г.
2. Математика – 5 юни 2022 г.
3. Английски език – 11 юни 2022 г.
4. История и география – 12 юни 2022 г.

Заявления за участие в състезанията по случай „Деня на детето“ ще се подават в деловодството на училището от 09.05.2022 г. до 17.05.2022 г. включително, както и на 19.05.2022 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

(На 18.05 и 20.05.2022 г. училището е затворено поради провеждане на ДЗИ в 12.клас.)

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА V КЛАС В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” ЗА УЧЕБНАТА 2022– 2023 ГОДИНА

Обучението в V клас в ОУ „Княз Александър I“ за учебната 2022-2023 година ще бъде осъществено в 7 паралелки с по 26 ученици:

V а клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Български език и литература – 2 ч. седмично;
V б клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Математика – 2 ч. седмично;
V в клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Английски език – 2 ч. седмично;
V г клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по История и цивилизации –  1 ч. седмично и География и икономика  – 1 ч. седмично;
V д клас – общообразователна паралелка;
V е клас – общообразователна паралелка;
V ж клас – общообразователна паралелка.

         Всички ученици от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които желаят да продължат обучението си в същото училище, ще бъдат записани в V клас.

I. Записване в V a, V б, V в и V г клас

1. За записване в V a, V б, V в и V г клас могат да участват всички успешно завършили IV клас и участвали в състезанията по случай „Деня на детето“ ученици от ОУ „Княз Александър I“ и ученици от други училища, като подадат заявление – образец, копие от удостоверение за завършен IV клас и копие от документи, удостоверяващи участие на учениците в състезания, олимпиади, школи, групи по интереси, клубове, от областите касаещи видовете паралелки в училището, проведени през учебната  2021 – 2022 г
2. Класирането се извършва по реда на желанията посочени от родителя при подаване на заявление за участие в класиране.
3. Критерии за класиране в паралелки V a, V б, V в и V г клас.
Класирането ще се осъществи като се взима под внимание:
1. Резултатите от състезанията по случай „Деня на детето“
(Забележка: ако епидемичната обстановка не позволява провеждането на състезания, тази точка няма да се взима под внимание);
1. Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика от задължителните учебни часове;
2. Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика от избираемите учебни часове;
3. Оценката от задължителните учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;
4. Оценката от избираемите учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;
5. Изучаването на факултативни учебни часове по съответния предмет за всяка от паралелките;
6. При подадени повече заявления и получени равни резултати от критериите по т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 се взимат под внимание представени документи от участие на учениците в състезания, олимпиади, школи, групи по интереси, клубове, от областите касаещи видовете паралелки в училището, проведени през учебната  2021 – 2022 г.

 II. Записване в V д, V е и V ж клас

1. За записване в V д, V е и V ж клас могат да участват всички успешно завършили IV клас ученици от други училища, като подадат заявление – образец.
2. Учениците от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които не са записани в V a, V б, V в и V г клас, ще бъдат записани V д, V е и V ж клас без родителите да подават заявления.
3. Критерии за класиране в паралелки V д, V е и V ж клас за ученици от други училища.
Класирането ще се осъществи като се взима под внимание:
1. Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;
2. Учащи брат или сестра в ОУ „Княз Александър I”;
3. Ученици с  адресна регистрация в района на училището или в район прилежащ на училището.

График на дейностите по класиране и записване ще бъде качен допълнително.