подаване на заявления, училищен прием и срокове за записване в 5. клас през учебната 2021/2022 г.

Подаването на заявленията за класиране ще става по електронен път на  e-mail: 5klas2021@ka1.bg

 ==================================================

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

1. Желаещите да бъдат записани в V клас (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж паралелки) за учебната 2021-2022г. трябва да подадат от 01.07.2021 г. до 09.07.2021г. вкл. до 17.00 часа, на  e-mail: 5klas2021@ka1.bg следните документи за участие в класиране:

Заявление по образец – заявлението се изтегля,
попълва, полага се подпис на родителя, сканира се/или снима/ и се подава по
електронен път.

Заявлението вече не е достъпно!

(Заявлението ще бъде достъпно за изтегляне от 01.07.2021 г. до 09.07.2021 г. вкл. до 17.00 ч.)

Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

Копия от документи, удостоверяващи участието на учениците в състезания, олимпиади, школи, групи по интереси, клубове, от областите касаещи видовете паралелки в училището, проведени през учебната 2021 – 2022 г.   

Родителите на ученици, които не са участвали в състезание по случай „Деня на детето ще получат входящ номер на електронната си поща.

Краен срок за получаване на входящия номер – 17.00 часа на  11.07.2021 г.  

Явилите се на състезанията вече имат входящ номер.

Входящите номера ще са необходими за проверка на резултатите.

2. Списъците на класираните ученици (чрез входящите номера) ще бъдат обявени на 13.07.2021 г. до 09.00 часа на сайта на училището.

 ==================================================

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

1.     Класираните ученици трябва задължително да се запишат от родителите  на 13.07.2021г. или 14.07.2021г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки следните документи в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:

Писмено заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището.

Заявлението може да бъде свалено от сайта и попълнено предварително. Необходимо е да бъде подписано и от двамата родители.

Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето.

– Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

– Медицински документи от личния лекар /имунизации/ или ксерокопие на страниците от здравната книжка.

2.     Обявяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици до запълване на свободните места – 15 юли 2021 г. до 09.00 часа на сайта на училището (чрез входящите номера).

3.     Записване на следващите по реда на желанията ученици на 15.07.2021 г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки документите по т. 1.

4.      Учениците от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които не са класирани в V a, V б, V в и V г клас, ще бъдат записани V д, V е и V ж клас без родителите да подават заявления.

5.     Пропусналите обявените срокове имат право за записване в V клас след приключване на кампанията при наличие на свободни места.

Комисия за прием в V клас