НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ  V КЛАС ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2021 – 2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ  V КЛАС ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2021 – 2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ  V КЛАС ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2021 – 2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ  V КЛАС
ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2021 – 2022 г.:
Планираме провеждането на състезания по случай „Ден на детето“ (ако епидемичната обстановка го позволява), както следва:
1. Български език и литература – 5 юни 2021 г.
2. Математика – 6 юни 2021 г.
3. Английски език – 12 юни 2021 г.
4. История и география – 13 юни 2021 г.
 На 10.05.2021 г. на сайта на училището ще бъде качено заявление-формуляр за участие в състезанията по случай „Деня на детето“. То ще бъде достъпно за попълване онлайн до 16.30 ч. на 21.05.2021 г.
ПЛАН-ПРИЕМ ЗА V КЛАС В ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”
ЗА УЧЕБНАТА 2021– 2022 ГОДИНА
Уважаеми родители,
Обучението в V клас в ОУ „Княз Александър I“ за учебната 2021-2022 година ще бъде осъществено в 7 паралелки с по 26 ученици:
V а клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Български език и литература – 2 ч. седмично;
V б клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Математика – 2 ч. седмично;
V в клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по Английски език – 2 ч. седмично;
V г клас – общообразователна паралелка с допълнителна подготовка по История и цивилизации –  1 ч. седмично и География и икономика  – 1 ч. седмично;
V д клас – общообразователна паралелка;
V е клас – общообразователна паралелка;
V ж клас – общообразователна паралелка.
Всички ученици от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които желаят да продължат обучението си в същото училище, ще бъдат записани в V клас.
 
I.                    Записване в V a, V б, V в и V г клас
 
1. За записване в V a, V б, V в и V г клас могат да участват всички успешно завършили IV клас и участвали в състезанията по случай „Деня на детето“ ученици от ОУ „Княз Александър I“ и ученици от други училища, като подадат заявление – образец, копие от удостоверение за завършен IV клас и копие от документи, удостоверяващи участие на учениците в състезания, олимпиади, школи, групи по интереси, клубове, от областите касаещи видовете паралелки в училището, проведени през учебната  2020 – 2021 г
2. Класирането се извършва по реда на желанията посочени от родителя при подаване на заявление за участие в класиране.
3. Критерии за класиране в паралелки V a, V б, V в и V г клас.
Класирането ще се осъществи като се взима под внимание:
1. Резултатите от състезанията по случай „Деня на детето“
(Забележка: ако епидемичната обстановка не позволява провеждането на състезания, тази точка няма да се взима под внимание);
1. Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика от задължителните учебни часове;
2. Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика от избираемите учебни часове;
3. Оценката от задължителните учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;
4. Оценката от избираемите учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика по съответния предмет за всяка от паралелките;
5. Изучаването на факултативни учебни часове по съответния предмет за всяка от паралелките;
6. При подадени повече заявления и получени равни резултати от критериите по т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 се взимат под внимание представени документи от участие на учениците в състезания, олимпиади, школи, групи по интереси, клубове, от областите касаещи видовете паралелки в училището, проведени през учебната  2020 – 2021 г.
 
 II.        Записване в V д, V е и V ж клас
 
1. За записване в V д, V е и V ж клас могат да участват всички успешно завършили IV клас ученици от други училища, като подадат заявление – образец.
2. Учениците от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които не са записани в V a, V б, V в и V г клас, ще бъдат записани V д, V е и V ж клас без родителите да подават заявления.
3. Критерии за класиране в паралелки V д, V е и V ж клас за ученици от други училища.
Класирането ще се осъществи като се взима под внимание:
1. Среден успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование на ученика;
2. Учащи брат или сестра в ОУ „Княз Александър I”;
3. Ученици с  адресна регистрация в района на училището или в район прилежащ на училището.
На 01.07.2021 г. на сайта на училището ще бъде качено заявление-образец за участие в класиране за V a, V б, V в, V г, V д, V е и V ж клас.
 
Подаването на заявленията за класиране ще става по електронен път.