Бланки

Заявления и декларации

Бланки

Нормативни документи

Заявление за отписване

от група за целодневна организация на учебния ден

Заявление за отсъствия

от група за целодневна организация на учебния ден

Заявление

съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО за преместване на ученик

Заявление

съгласно чл. 110, ал.2,т.1 и т. 2 от Наредба № 10 /01.09.2016 г. за преместване на ученик в чужбина

Модул Характеристика на средата

Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

Декларация – олимпиада

участие в олимпиади

Декларация

за съхраняване и обработване на личните данни, и личните данни на дете, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни

Декларация

съгласно чл.41 от наредбата за приобщаващото образование

Декларация

относно неприкосновеността и закрилата на личността

Маршрутна Карта

Маршрутна Карта