Бланки

Заявления и декларации

Бланки

Нормативни документи

Заявление за отписване

от група за целодневна организация на учебния ден

Заявление за отсъствия

от група за целодневна организация на учебния ден

Декларация за предаване на ученик

след дейности от ГЦОУД на определени лица

Заявление ОРЕС до 30 дни

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 учебни дни)

Декларация от родител орес

Декларация относно задължения при обучението на ученика електронна среда от разстояние

Заявление за отсъствия по семейни причини

до 3 дни - предава се на класния ръководител без входиране в деловодството

Заявление за отсъствия по семейни причини

до 7 дни - след съгласуване с класния ръководител се входира в деловодството за резолюция от директор

освобождаване от часовете по ФВС

освобождаване от часовете по Физическо възпитание и спорт

Заявление

съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО за преместване на ученик

Заявление

съгласно чл. 110, ал.2,т.1 и т. 2 от Наредба № 10 /01.09.2016 г. за преместване на ученик в чужбина

Бланка за освобождаване

по чл. 62, ал.1, т.2 от НПО

Декларация

за информираност и съгласие за участие в олимпиада/състезание

Декларация

съгласно чл.45 от Наредбата за приобщаващото образование

Модул Характеристика на средата

Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството