Бланки

Бланки

Нормативни документи и молби 

Бланка за

освобождаване от часовете по Физическо възпитание и спорт

Декларация ОРЕС

за обучението на ученика в електронна среда от разстояние

Заявление ОРЕС

за обучението на ученика в електронна среда от разстояние

Модул Характеристика на средата

Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

Декларация – олимпиада

участие в олимпиади

Декларация

Европейско кенгуру

Декларация

съгласно чл.41 от наредбата за приобщаващото образование

Декларация

за съхраняване и обработване на личните данни, и личните данни на дете, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни

Декларация

относно неприкосновеността и закрилата на личността

Маршрутна Карта

Маршрутна Карта