Профил на купувача

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019 г./2020г.,2020г./2021г. и 2021г./2022 г./ – Обявление

Публична покана за доставка на закуски или плод 2016

 

Публична покана за доставка на закуски за 2015г

 

Публична покана за закуски – от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

 

Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за  учебната 2014/2015 година