==========================================================================

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ:

Уважаеми ученици и родители,

Считано от понеделник, 16.03.2020 г. в ОУ „Княз Александър I”, образователният процес ще се осъществява под формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез електронния дневник shkolo.bg, а също и чрез други алтернативни и безопасни начини, като Google G Suite, социални мрежи, електронна поща.

Обучението на учениците ще започне, чрез съобщения в shkolo.bg до класовете с теми за упражнение и затвърждаване на учебното съдържание чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси и ще продължи през следващите дни, чрез въвеждане на нови знания и уроци.

Учителите ще разработват  и предлагат образователни материали, съобразно образователните потребности на учениците.

Учителите ще  предоставят чрез съобщения до съответния клас учебното съдържание за деня по своя учебен предмет с прикачени файлове под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата или други подходящи според тяхната преценка. Учебното съдържание ще бъде структурирано така, че да се акцентира върху основни понятия, компетентности и повече упражнения.

За децата, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона на родителя, като ще се изисква обратна информация от родителя за трудностите, които среща ученика и ще се обсъжда възможността как да бъдат преодолени.

За мотивиране на учениците ще се търси забавен елемент и дори състезателен характер при изпълнение и предаване на поставените задачи, презентации, проекти на здравна тематика, по гражданско образование, за реализиране на междупредметни връзки и др. Разработените проекти могат да бъдат представени от учениците според указанията на преподавателите или след възстановяване на учебния процес.

Изборът на конкретните електронни материали си остава право и отговорност на учителя, който да прецени как, какво и доколко може да използва готови дигитални ресурси.

Ще се проследява ежедневно активността на учениците и начина на изпълнение на поставените задачи.

 

Графикът на седмичното разписание се променя както следва:

1 час – 9.00  – 9.40

2 час – 9.50 – 10.30

3 час – 10.40 – 11.20

4. час 11.40 – 12.20

5 час 12.30 – 13.10

6 час 13.20 -14.00

Часа на класа няма да бъде строго фиксиран в сряда, ще бъде за сметка на комуникацията между класни ръководители  и родители.

(Тази часова промяна няма да е направена в разписанието на дневника, това да не ви притеснява)

Всеки учител според разписанието на часовете ще комуникира  в sklolo.bg с учениците от съответния клас. Може да бъдат изпращани материали и след 14 часа към учениците, с които децата да работят, а на следващия ден по време на часа да ги коментират с учителя.

Всичко е по избор и преценка на учителя, в интерес на учениците.

Учениците да спазват посочения график нa седмично разписание за комуникация с учителя.

Пожелаваме на всички да бъдете здрави!

Пазете се!

 

Анета Вълева

Директор на ОУ „Княз Александър I”

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки: • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете; • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал; • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет; • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят; Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им. • Насърчавайте детето да бъде активно. • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние. • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И РОДИТЕЛИ,

Преустановени са учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училището за дните от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.. включително. Определям дните като неприсъствени  за всички ученици и учители от ОУ „Княз Александър I” и нареждам да се премине към дистанционна форма на обучение.

За Ваша информация:

  1. От 16 до 29 март 2020 година платформата Уча.се осигурява напълно безплатен достъп до своето съдържание за всички ученици в страната само срещу регистрация!

Всеки човек има безплатно всичките 16 000+ видео урока и теста по всички предмети от 1. до 12. клас, както и тези за 4. група за децата в предучилищна възраст. Всички видео уроци и тестове са изцяло съобразени с учебната програма и дори с точния учебник, по който учениците учат и учителите преподават.

2. Първите уроци по БНТ2 и БНТ 4 са от днес, 17 март 2020 г. Ще се излъчват видео уроци и образователни клипове за различните класове и възрасти.

Това ще става всеки делничен ден – от 9:15 по български език и 10:15 по математика. Повторенията са от 13:00 и 14:00 часа.

Първите уроци ще са за учениците в 7-ми клас. Всеки ден програмата ще бъде допълвана, а повторения и излъчвания по БНТ 4 ще има и за децата в чужбина, учещи в неделните училища и са прекратили заниманията си заради обявените извънредни мерки.

В инициативата ще се включват и учители – с необходимата информация за уроци, упражнения и самостоятелна работа по български език, литература и математика.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ:

Заповед – ограничаване на достъпа и противоепидемични мерки

Заповед – удължаване на ваканцията