Съобщение:
Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че за учебната 2019-2020 г. няма да се сформира допълнителна паралелка за V клас в ОУ „Княз Александър I“.
=======================================================================

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Документите се приемат всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. в Деловодството на училището (обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа).
Родителите на новопостъпващите ученици в 1 клас трябва да подават следните документи:

1.Попълнено заявление за записване по образец – на място.

2.Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване

3.Лична карта на подавашия заявлението за записване родител/настойник/ за удостоверяване при поискване

4.Удостоверение за завършена подготвителна група /ПГ/ или декларация, че детето не е посещавало ПГ

5. Всички задължителни документи, съгласно чл.32 на Наредбата за приемане на ученици в първи клас ( в т.ч. и заявлението за записване);

-    декларация за съгласие за съхранение и обработка на личните данни на родителя, съгласно правилата на училището Ви;

-    всички документи, удостоверяващи използваните критерии (цитирани в Приложение №2 към наредбата), като за удостоверяване на критерий №4 за наличието на други деца от семейството в училището е необходимо да приложите документ, доказващ този факт.

Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.

  • Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.
  • Училищната комисия отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
  • След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново.

График за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.:

Grafik 1 klas 2019 2020

За повече информация, посетете следния линк – https://priem.plovdiv.bg/news_details/19

================================================