- Родителската среща за I клас ще се проведе на 04.09.2017г. от 18:00 ч.

- Родителската среща за V клас ще се проведе на 11.09.2017г. от 18:00 ч.

Резултати от класиране за прием в I клас

Резултати от II -ро класиране 20.06

Резултати от III -то класиране 04.07

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ  НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

ОУ „Княз Александър I” Ви уведомява,че до 29.06.2017г., родителите (настойниците) могат да подават заявление за участие в централизирано класиране ( III -то класиране) по образец (Приложение № 1) на хартиен носител в ОУ „Княз Александър I “ при условие , че училището е посочено като първо желание за прием в заявлението

Документите се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. в Деловодството на училището.

В срок до 06.07.2017г. , от 8:30ч. до 16:00ч. родителите на класираните деца на III  класиране ще трябва да подадат следните документи:

1.Попълнено заявление за записване по образец

2.Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване

3.Лична карта на подавашия заявлението за записване родител/настойник/ за удостоверяване при поискване

4.Удостоверение за завършена подготвителна група /ПГ/ или декларация,че детето не е  посещавало ПГ

5.Всички документи,удостоверяващи използваните критерии /Приложение№2/

-Дете с трайни увреждания

- Дете с двама починали родители

- Месторабота на родител в района на училището /Служебна бележка от работодателя с ЕИК ,изх.№, адрес на месторабота, мокър печат и подпис/

  •  Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.
  • Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.
  •  Училищната комисия отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
  • След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново.

 

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В  V-ти КЛАС:

-          от 30.05.2017г. се подават заявления за приемане на ученик в ОУ „Княз Александър I”

-          от 30.05.2017г. се издават служебни бележки за потвърждение на приема на ученик в ОУ „Княз Александър I”. /Сл.бележка се представя в настоящото училище за издаване на удостоверение за преместване/.

-          от 05.06. до 09.06.2017г. от 8:30 до 14:00ч. се представят на Директора на ОУ „Княз Александър I” необходимите документи за записване:

-Удостоверение за преместване – оригинал

-Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие

-Акт за раждане – оригинал /за справка/

-Декларация за обработка на лични данни

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Посочените документи не се отнасят за настоящи ученици в  ОУ „Княз Александър I”

- Декларацията за обработка на лични данни и заявленията за приемане на ученик могат  да се изтеглят от сайта на училището – меню „Бланки”

 

- Тестовете от състезанията по Английски език и История и география могат да бъдат разгледани от родителите на 26.05.2017г./петък/ от 9.00 до 12.30 часа в кабинет №20 на втория етаж.

- Училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи от НВО IV клас на 23.05.2017г. от 09.00 до 12.30 часа в кабинет №20 на втория етаж.

- Индивидуалната проверка на резултатите на участниците в състезанията по английски език и история и география се осъществява от ученика или неговите родители/настойници/ след представяне на ученическа лична карта  при Директора на училището на 25.05.2017г. от 09.00 до 12.00 часа и на 26.05.2017г. от 9.00 до 12.00 и от 16.00 до 18 часа.

-Тези, които не са успели да проверят индивидуалните резултати от състезанията по БЕЛ и Математика, могат да го направят на 17.05.2017г. от 8.30  до 12.30 в кабинета на Директора.

-Тестовете от състезанията по Български език и Математика могат да бъдат разгледани от родителите на 17.05.2017г. от 8.30 до 12.30 часа в кабинет № 20.

-Индивидуалната проверка на резултатите на участниците в състезанията се осъществява от ученика или неговите родители/настойници/ след представяне на ученическа лична карта при Директора на училището на 09.05.2017 и на 11.05.2017г. от 10:00 до 13.00 и от 16.00 до 18:00ч.

-Тестове от състезанията:

тест 4 клас-БЕЛ 2017

4 КЛАС-МАТ -2017

състезание история и география 2017

Състезание по АЕ 2017

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ  НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

ОУ „Княз Александър I” Ви уведомява, че от 10.04.2017 г. до 30.05.2017 г. , родителите (настойниците) могат да подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1) на хартиен носител в ОУ „Княз Александър I “ при условие ,че училището е посочено като първо желание за прием в заявлението

Документите се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00ч. в Деловодството на училището.

Наредба за прием в I клас

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Район на КА1 Район на ОУ „Княз Александър I“

График дейностите за прием в I-ви клас

 Прием I клас 2017/2018  http://www.plovdiv.bg/item/education/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20162017-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/

 

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I “

организира състезания за ученици от  4-ти клас по случай   24 МайДенят на българската просвета и култура и на славянската писменост

Състезанията се проведоха от 09:00 ч.в сградата на училището на следните дати:

- 29.04.2017г.  – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (от 09:00ч.)
- 30.04.2017г. – МАТЕМАТИКА  (от 09:00ч.)
- 13.05.2017г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  (от 09:00ч)
- 14.05.2017г. – ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ  (от 09:00ч.)

 

Резултатите ще бъдат обявени до 26.05.2017г.

Подаване на документи за записване от 05.06.2017г. до 09.06.2017г.

Необходими документи за записване:

- Удостоверение за преместване

-Копие от Акт за раждане

-Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /копие/

Заявлението за участие в състезанието може  да се изтегли от сайта на училището  – меню „Бланки“